Phone: (928) 718-5500 112 N. Fourth St. Kingman, AZ